Największa baza tanich noclegów w Polsce
Logowanie
Załóż konto
i dodaj swój hostel »

Regulamin

§1. Definicje

Administrator  Piotr Mańkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TURMAN Piotr Mańkowski”, ul. Kacza 7, 60-106 Poznań, NIP: 779-127-23-06
Klient – przedsiębiorca zawierający z Administratorem umowę o świadczenie usługi
Serwis – stanowiący własność Administratora serwis internetowy działający pod domeną Hostele24.pl prezentujący informację o polskich hostelach.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji dotyczących hosteli w Polsce
Opłata Abonamentowa – opłata pobierana przez Administratora od Klienta za świadczenie Usługi za każdy Okres Rozliczeniowy
Usługa – prezentacja przez Administratora w Serwisie wskazanych przez Klienta informacji o hostelu
z umożliwieniem Użytkownikowi nieodpłatnego wyszukiwania i przeglądania tychże informacji
Okres Rozliczeniowy – okres 12 miesięcy liczony od daty zawarcia umowy

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i realizacji umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.
 2. Przedmiotem umowy, o której mowa w §2 ust. 1 Regulaminu ( zwanej dalej: „umowa”), jest odpłatne świadczenie przez Administratora na rzecz Klienta Usługi, polegającej na prezentacji wskazanych przez Klienta informacji o hostelu w Serwisie.

§3. Warunki zawarcia umowy

 1. W celu zawarcia umowy Klient składa zamówienie. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia pobranego ze strony Serwisu za pośrednictwem faxu na nr +48 61 624 38 70 lub na adres poczty elektronicznej biuro@hostele24.pl
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zaakceptowania przez Administratora zamówienia i zamieszczenia w Serwisie wskazanych przez Klienta informacji o hostelu. Administrator
  zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zamówienia. Odmowa akceptacji zamówienia nie wymaga poinformowania zamawiającego.
 3. Umowa zostaje zawarta na okres dwunastu miesięcy.
 4. Jeżeli Klient nie później niż na 30 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta, nie powiadomi Administratora na piśmie, iż nie zamierza zawierać kolejnej umowy, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Za datę powiadomienia Administratora uznaje się datę doręczenia mu przesyłki poleconej obejmującej oświadczenie , o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Powiadomienie Administratora nastąpić winno na adres: TURMAN, ul. Kacza 7, 60-106 Poznań.

§4. Płatności

 1. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały Okres Rozliczeniowy.
 2. Administrator wystawia fakturę VAT w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i przesyła ją na wskazany w zamówieniu adres Klienta.
 3. Wysokość Opłaty Abonamentowej uzależniona jest od wybranego przez Klienta pakietu Usługi. Możliwy jest wybór jednego z następujących pakietów:
  PAKIET HOSTELE STANDARD – 300PLN netto/12 miesięcy
  PAKIET HOSTELE POLECAMY – 600PLN netto/12 miesięcy
  PAKIET HOSTELE SUPER POLECAMY – 1000PLN netto/12 miesięcy
 4. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostaje podatek VAT , zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty Opłaty Abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 6. W razie nie dokonania płatności w terminie, Administratorowi przysługuje prawo do naliczenia Klientowi odsetek za opóźnienie, w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, od nie uiszczonych opłat, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury.

§5. Prawa  i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usługi na rzecz Klienta z należytą starannością.
 2. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia w Serwisie wszelkich zgodnych z prawem informacji dotyczących hostelu Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od .
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów konkurencyjnych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających łącznie 48 godzin rocznie) przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyświetlania wpisu dotyczącego hostelu Klienta w przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie Opłaty  Abonamentowej. W związku z zablokowaniem wyświetlania wpisu Klientowi nie przysługuje roszczenie o obniżenie lub zwrot Opłaty Abonamentowej
 6. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych.

§6. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opłaty Abonamentowej.
 2. Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych prezentowanego w Serwisie hostelu.
 3. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia zdjęć prezentowanego w Serwisie hostelu oraz wyraża zgodę na umieszczenie w prawym dolnym rogu każdego zdjęcia logo Serwisu Hostele24.pl i  na zamieszczenie zdjęć opatrzonych logo w Serwisie.
 4. Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.
 5. Poprzez zawarcie umowy Klient wyraża zgodę na publikację informacji o hostelu w Serwisie oraz wykorzystywanie tych informacji przez Administratora -  w celach promocyjnych.
 6. W trakcie obowiązywania umowy Klient ma prawo do żądania od Administratora dokonania zmiany treści informacji o prezentowanym hostelu.
 7. Klient nie może dodawać informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
     -przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach  
      pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
     -zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
     -zawierają treści pornograficzne.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W wypadku naruszenia przez klienta postanowień niniejszego Regulaminu Administrator jest uprawniony do usunięcia z Serwisu informacji o hostelu Klienta. W związku z usunięciem z Serwisu informacji o hostelu Klienta Klientowi nie przysługuje roszczenie o obniżenie lub zwrot Opłaty Abonamentowej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 4. Zawierając umowę z Administratorem, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy.
  Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z działalnością Serwisu jest TURMAN Piotr Mańkowski, ul. Kacza 7, 60-106 Poznań, NIP: 779-127-23-06. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich poprawiania i usuwania.
 5. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji jest Turman Piotr Mańkowski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kaczej 7, 60-106 Poznań. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: przedstawienia oferty handlowej, realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości . Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł  6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda artykuł 6 ust. 1 lit. f , tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej , tj. do przedstawienia oferty handlowej,  zawarcia umowy , udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych , z zastrzeżeniem , że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody , ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak brak ich podania powoduje niemożność  realizacji  umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania i wątpliwości.
 6. Kontakt w sprawie zamówień lub w związku z innymi sprawami organizacyjnymi kierowany będzie na adres: biuro@hostele24.pl
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 20.05.2018r.